การออกแบบสถาปัตยกรรมมีความซับซ้อนมากกว่าในอดีต

openlabarchitects.com

ในปัจจุบันการออกแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ  จำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการต่างๆที่เป็นระเบียบแบบแผนมากขึ้น  เพราะมีผู้ร่วมมือกับสถาปนิกในหลากหลายอาชีพมาช่วยกันประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งอาคารสมัยใหม่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ความจำเป็นของกระบวนการออกแบบ และตัดสินใจของสถาปนิก ที่ต้องมีระบบและวิธีการที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ เพราะสถาปนิกมีความรู้เข้าใจต่อปัญหาต่างๆจำกัดลง เนื่องจาก ปริมาณความยุ่งยากและสลับซับซ้อนของปัญหาการออกแบบสถาปัตยกรรมปัจจุบันมีมากขึ้น มากกว่าในอดีต เกินความรอบรู้โดยลำพังของสถาปนิกคนเดียว ที่จะหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้องจึงทำให้ต้องมีการร่วมมือของผู้ชำนาญการหลายประเภท ที่จะทำให้งานออกมาอย่างมีระบบและถูกต้อง

การออกแบบในปัจจุบัน ส่วนมากมีการดัดแปลงจากอาคารเดิม และมีการพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้น ทั้งอาคารในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง รวมถึงความเหมาะสมกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งหลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันยังเน้นถึงผลของการออกแบบมากกว่าความคิดอย่างรอบคอบถึงปัญหาที่จะตามมา ดังที่มีนักวิจารณ์ได้กล่าวไว้ว่า การสอนวิชาสถาปัตยกรรม ยังคงยึดถือรูปทรงตามสมัยนิยมมากกว่าความเข้าใจความเหมาะสมของยุคสมัยที่แตกต่างกัน

นักคิดสร้างสรรค์เป็นผู้ที่ออกแบบสถาปัตยกรรมที่มีความโดดเด่นมีความรอบรู้ทั่วไป ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสถาปัตยกรรม มากกว่าการเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะเน้นความคิดการสังเคราะห์ ค้นหาคุณภาพที่เป็นเลิศทางรูปทรงและที่ว่างของสถาปัตยกรรม วิธีการแก้ปัญหาเป็นลักษณะคล้ายคลึงกันในทุกอาคารที่ออกแบบ แม้ว่าบางคนมีการร่วมทำงานเป็นกลุ่ม แต่ผู้ร่วมงานทุกคนนั้น มีประสบการณ์และพื้นฐานการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน

การออกแบบอาคารในสมัยนี้ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว การตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบเป็นสำคัญ มีการนำเสนอผลงานออกมาหลายรูปแบบ  เหมาะสมกับสภาวะการณ์ในปัจจุบัน และประสบการณ์ของความรู้สึกนึกคิดที่สะสมมาในอดีต มีการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆในการออกแบบ มีความคิดที่แปลกใหม่อย่างสร้างสรรค์ที่มีผลต่อการแข่งขันในธุรกิจ ทำให้เป็นที่ต้องการจากเจ้าของงานมากขึ้น ทำให้ต้องมีกำหนดการเลือกการบริการของสถาปนิก เหมือนเช่นการเลือกช่างก่อสร้างที่มีฝีมือดี

สถาปัตยกรรมไทย คุณค่ามรดกสู่สังคมไทย

สถาปัตยกรรมไทย คือมรดกทางวัฒนธรรมอันสำคัญของชาติ เหตุเพราะสิ่งนี้เป็นผลงานรังสรรค์ที่เป็นภูมิปัญญาสั่งสมแห่งบรรพชนเรื่อยมานับแต่อดีตกาลนานมาแล้ว ทั้งเรือนไทย ตึกรามบ้านช่อง วัดวาอาราม ล้วนแล้วแต่สามารถเรียกได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยได้ด้วยกันทั้งนั้น เพราะต่างก่อกำเนิดภายใต้สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะงานที่มีมาจากรากทางวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นได้ชัด

และมูลเหตุหรือจุดมุ่งหมายในของสร้างประกอบไปด้วยภูมิปัญญาสร้างสรรค์ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม ซึ่งแตกต่างจากการสร้างอาคารอื่นๆ ซึ่งอาจมีคุณค่าในเชิงสถาปัตยกรรม แต่อาจมีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมไม่มากนัก ตัวแทนสำคัญของผลงานสถาปัตยกรรมไทยที่เปี่ยมด้วยคุณค่าเชิงวัฒนธรรมนั้นสามารถหาดูได้ง่ายๆ เพียงไปวัดทำบุญก็จะพบเห็นได้ทันที ยิ่งถ้าเป็นวัดที่สร้างอย่างปราณีต หรือมีช่างชั้นเยี่ยมเสกสรรค์ด้วยแล้วความงาม ความศรัทธา ก็จะปรากฎหรือสัมผัสได้ในใจของผู้ที่ได้ไปเยี่ยมเยือนได้ทันที สถาปัตยกรรมไทยดีๆ อย่างเช่นศาสนสถาน จึงมีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง คุณค่าดังกล่าวอาจมีมากน้อยแตกต่างกันไป สามารถแจกแจงได้มากมายนอกเหนือจากคุณค่าทางศิลปกรรมอย่างเห็นได้ชัดแล้ว ยังมีคุณค่าทางการศึกษา คุณค่าทางประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่คุณค่าทางเศรษฐกิจ ดังเช่น วัดวาอารามที่นักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมกันอย่างมากมาย ซึ่งอาจจะไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของวัด แต่เป็นผลลัพธ์ที่ประจักษ์แจ้งดังนานาอารยประเทศที่มีมรดกทางวัฒนธรรม เฉกเช่น สถาปัตยกรรมไทย ต่างได้รับประโยชน์ทางอ้อมนี้กันถ้วนหน้า และรักษาไว้ให้เดินควบคู่ไปกับงานสร้างสรรค์ใหม่ๆในปัจจุบัน สะท้อนออกซึ่งแนวคิดที่ว่าเราคงไม่อาจถวิลหาแต่อดีตอันเรืองรอง หรือไขว่คว้าแต่เทคโนโลยีอันล้ำสมัยเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่ควรรับไว้และสร้างสมดุลให้แก่คุณค่าที่ดีทั้งสองด้านนั้น ดังเช่นการแพทย์แผนใหม่ให้ดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ หรือปรัชญาตะวันออกที่กล่าวถึงสมดุลย์ทางธรรมชาติที่ต้องมีสิ่งคู่กันเพื่อส่งเสริมให้กันและกัน

สถาปัตยกรรมไทยอย่างเช่นวัดวาอารามนั้นเปี่ยมด้วยคุณค่าดังกล่าวแล้วมากมาย และมิได้มีไว้สำหรับใช้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังมีไว้ชุบชีวิตที่เหี่ยวเฉาให้สงบและมีสติสำหรับในห้วงเวลาแห่งชีวิตที่เราประสบปัญหารุมเร้า สถานที่แห่งนี้ย่อมช่วยปลอบประโลมใจได้เป็นอย่างดื หรือมีไว้ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวทางศาสนา เป็นดังตำราเล่มใหญ่กางไว้ให้ได้เข้าไปศึกษาผ่านพุทธศิลป์ต่างๆ ที่ปรากฎมีบนตังงานสถาปัตยกรรมและมีไว้ให้ชื่นชมดื่มด่ำกับศิลปะไทยแขนงต่างๆ ที่มีอยู่อย่างเรียกได้ว่าแทบจะครบถ้วนกระบวนงานช่างไทย เป็นการขัดเกลาจิตใจไปเฉกเช่นการเสพงานศิลป์ตามพิพิธภัณฑ์ชั้นนำในปัจจุบัน ซึ่งคุณค่าความงามในลักษณะดังกล่าวย่อมเป็นที่ประจักษ์ชัดดังปรากฎเห็นชาวต่างชาติที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาชื่นชมความงามของศิลปะสถาปัตยกรรมไทยกันมากมาย เช่น วัดพระแก้ว

การออกแบบทางสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง โดนใจ

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นักออกแบบสาขานี้ เรียกว่า สถาปนิก (Architect) ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องทำงานร่วมกับ วิศวกรและมัณฑนากร โดยสถาปนิก รับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความงามของสิ่งก่อสร้าง งานทางสถาปัยตกรรมได้แก่

- สถาปัตยกรรมทั่วไป เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า โบสถ์ วิหาร ฯลฯ
- สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร
- สถาปัตยกรรมภายใน เป็นการออกแบบที่ต่อเนื่องจากงานโครงสร้าง ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร
- งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นการออกแบบที่มีบริเวณกว้างขวาง เป็นการจัดบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม
- งานออกแบบผังเมือง เป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบซับซ้อน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวนมาก ระบบภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ

การออกแบบสถาปัตยกรรมหมายถึง “สถาปัตยกรรม” ภายในขอบเขตของงาน มันจะต้องมีการแก้ไขรวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆภายในอาคารและการใช้พื้นที่ และการจัดการที่เหมาะสมอาคารกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและการประสานงานของ เงื่อนไขภายนอกต่างๆ, การตกแต่งภายในและภายนอกของผลงานศิลปะที่รายละเอียดของวิธีการก่อสร้างทุก การก่อสร้าง โครงสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้างและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายของการเชื่อมโยงและประสานและวิธีการวัสดุน้อยกว่าแรงงาน น้อยกว่าการลงทุนน้อยกว่าเวลาที่น้อยลงเพื่อให้บรรลุความต้องการข้างต้น จุดประสงค์ที่ดีที่สุดของมันคือการที่จะทำให้อาคารจะยื่นประหยัดทนทานและสวย งาม

ในงานสถาปัตยกรรมเป็นสถาปนิกมืออาชีพที่ดีผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบสถาปัตยกรรมที่รู้จักกัน สถาปนิกแคบหมายถึงเฉพาะมืออาชีพที่ผ่านการสอบระดับชาติที่เรียกว่าสถาปนิก ที่ลงทะเบียน นอกเหนือไปจากหลักวิชาชีพสถาปัตยกรรมสถาปนิกจะทำงานเป็นมืออาชีพ แต่ยังรวมกันที่ดีของทุกเกี่ยวข้องร้องขอออกแบบมืออาชีพวิธีที่ถูกต้องและ ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจการค้าทางด้านเทคนิคต่างๆ