การออกแบบทางสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง โดนใจ

การออกแบบทางสถาปัตยกรรม (Architecture Design) เป็นการออกแบบเพื่อการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ นักออกแบบสาขานี้ เรียกว่า สถาปนิก (Architect) ซึ่งโดยทั่วไปจะต้องทำงานร่วมกับ วิศวกรและมัณฑนากร โดยสถาปนิก รับผิดชอบเกี่ยวกับประโยชน์ใช้สอยและความงามของสิ่งก่อสร้าง งานทางสถาปัยตกรรมได้แก่

- สถาปัตยกรรมทั่วไป เป็นการออกแบบสิ่งก่อสร้างทั่วไป เช่น อาคาร บ้านเรือน ร้านค้า โบสถ์ วิหาร ฯลฯ
- สถาปัตยกรรมโครงสร้าง เป็นการออกแบบเฉพาะโครงสร้างหลักของอาคาร
- สถาปัตยกรรมภายใน เป็นการออกแบบที่ต่อเนื่องจากงานโครงสร้าง ที่เป็นส่วนประกอบของอาคาร
- งานออกแบบภูมิทัศน์ เป็นการออกแบบที่มีบริเวณกว้างขวาง เป็นการจัดบริเวณพื้นที่ต่าง ๆ
เพื่อให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและความสวยงาม
- งานออกแบบผังเมือง เป็นการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ และมีองค์ประกอบซับซ้อน ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกลุ่มอาคารจำนวนมาก ระบบภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค ฯลฯ

การออกแบบสถาปัตยกรรมหมายถึง “สถาปัตยกรรม” ภายในขอบเขตของงาน มันจะต้องมีการแก้ไขรวมถึงการใช้ฟังก์ชั่นต่างๆภายในอาคารและการใช้พื้นที่ และการจัดการที่เหมาะสมอาคารกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและการประสานงานของ เงื่อนไขภายนอกต่างๆ, การตกแต่งภายในและภายนอกของผลงานศิลปะที่รายละเอียดของวิธีการก่อสร้างทุก การก่อสร้าง โครงสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้างและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีความหลากหลายของการเชื่อมโยงและประสานและวิธีการวัสดุน้อยกว่าแรงงาน น้อยกว่าการลงทุนน้อยกว่าเวลาที่น้อยลงเพื่อให้บรรลุความต้องการข้างต้น จุดประสงค์ที่ดีที่สุดของมันคือการที่จะทำให้อาคารจะยื่นประหยัดทนทานและสวย งาม

ในงานสถาปัตยกรรมเป็นสถาปนิกมืออาชีพที่ดีผู้เชี่ยวชาญด้านการ ออกแบบสถาปัตยกรรมที่รู้จักกัน สถาปนิกแคบหมายถึงเฉพาะมืออาชีพที่ผ่านการสอบระดับชาติที่เรียกว่าสถาปนิก ที่ลงทะเบียน นอกเหนือไปจากหลักวิชาชีพสถาปัตยกรรมสถาปนิกจะทำงานเป็นมืออาชีพ แต่ยังรวมกันที่ดีของทุกเกี่ยวข้องร้องขอออกแบบมืออาชีพวิธีที่ถูกต้องและ ความขัดแย้งระหว่างธุรกิจการค้าทางด้านเทคนิคต่างๆ